123456

Anbi informatie

Stichting United by Music is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor ANBI’s geldt dat zij gegevens omtrent hun werk en werkwijze moeten publiceren. Op deze pagina staan de gegevens van United by Music.

Naam instelling
Stichting United by Music

RSIN-nummer
815464708

Bestuursverslag 2019
Oprichting
Stichting United by Music, opgericht 22 maart 2006, is gevestigd in Sliedrecht.
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is geschied onder registratienummer 815464708.
Statutaire doelstelling
Het organiseren van talentontwikkeling van muzikale talenten met een verstandelijke of mentale beperking en het
organiseren van evenementen om deze talentontwikkeling te tonen aan een breed publiek.
Samenstelling van het bestuur 31 december 2019
J. van Wijngaarden voorzitter
T.J. van den Berg secretaris/penningmeester
N. Lourier
M.W. Hodes
J. de Vries uitgetreden 1 oktober 2019

Jan de Vries is penningmeester geweest vanaf de oprichting in 2006. De bestuurszetel is vacant en zal naar
verwachting in 2020 worden vervuld. Het bestuur overweegt een vertegenwoordiging vanuit de regio’s te laten
participeren.

Omzet en resultaat
Met ingang van 2019 is United by Music powered by ASVZ. Dit is een bevestiging van de samenwerking vanaf de
start. ASVZ heeft in haar beleid talentontwikkeling als belangrijk speerpunt. United by Music heeft talentontwikkeling
in haar doelstelling en beide organisaties richten zich op mensen met een verstandelijke beperking. De samenwerking
houdt in dat de twee personeelsleden in dienst zijn van ASVZ en niet worden doorbelast naar United by Music. Ook
draagt ASVZ bij in de kosten van talentontwikkeling. Onder andere hierdoor is in 2019 een fors positief resultaat
ontstaan.
De lasten van United by Music voor 2019 bedroegen daardoor aanzienlijk minder
€ 149.246. Aan de opbrengstenkant werd een uiterst succesvolle Gala Benefiet Week in maart gehouden. Niet
minder dan 7 uitverkochte shows gaven een aanzienlijk positief resultaat.
In september is gestart met een nieuwe talentvolle muziekgroep in Weert. Voorlopig betekent dit vooral een
kostenstijging, maar is de bedoeling dat fondsen en sponsoren worden gezocht in Limburg en in België. Door een
goede samenwerking met het RICK (cultureel centrum Weert) kunnen de kosten vooralsnog beperkt blijven.
Het resultaat over 2019 was € 90.337 positief. Dit grote positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door de
afspraken met ASVZ en de succesvolle Gala Benefiet Week. In 2021 viert United by Music haar 15-jarig jubileum en
het bestuur heeft besloten hiervoor een bedrag van € 25.000 te reserveren vanuit haar vermogen.
Het financieel beleid voor 2020 betekent vooral de huidige afspraken voortzetten. Het sponsorbeleid krijgt extra
aandacht. Diverse sponsorcontracten lopen af in 2020. De meeste contracten worden voor een periode van 3 jaar
afgesproken.

Jaarverslag 2019
ASVZ Merwebolder in Sliedrecht is de hoofdlocatie voor het oefenen. Dat gebeurt om de week op de zaterdag. Met
hulp van een aantal fondsen zijn inmiddels 3 complete oefensets in gebruik. Voor het optreden zijn 2 installaties in
gebruik. In Sliedrecht wordt met 3 grote bands gelijktijdig geoefend. Hierdoor ontstaat voor en na het oefenen de
mogelijkheid om te socializen en samen te reizen. Ook voor de chauffeurs en vrienden is er een ruimte om
gezamenlijk koffie te drinken.

Het grote nieuws in 2019 is de start van een nieuwe groep in Weert. Na audities zijn een aantal muziektalenten
geselecteerd en na de zomervakantie is in een ruimte van het RICK gestart met oefensessies. In 2020 zal via audities
de groep worden aangevuld zodat eind 2020 een tiental talenten aan de slag zullen zijn. Het was Mingus Cox,
drummer bij “de Blues Sparks” dit in zijn woonplaats Weert mogelijk te maken. Zijn vader Theo Cox verricht samen
met moeder Anneke veel ondersteunend werk. Weert ligt op de grens met België en daardoor zal ook bij onze
zuiderburen gezocht worden naar talent.
Bestuurlijk zal voor Limburg een commissie worden opgericht die naar verwachting vertegenwoordigd zal worden in
het bestuur.

De “artiestendagen” zijn niet meer weg te denken. Drie keer per jaar is dit een ontspannen ontmoetingsdag met
optredens van alle bands, jamsessies, nieuwe auditanten en gastoptredens. Vergezeld van een hapje en drankje
komen steeds meer United by Music vrienden naar deze dagen.
Stichting United by Music gevestigd te Sliedrecht
Een hoogtepunt was ook dit jaar de ‘Gala Benefiet Week’. In de maand april werd in partycentrum De Lookhorst voor
de negende keer maar liefst 7 uitverkochte gala-avonden georganiseerd. Voor het eerst was er geen “professionele”
artiest uitgenodigd maar werden alle optredens verzorgd door muzikanten met een verstandelijke beperking. Het
succes was overweldigend. Op het podium verscheen talent uit Rusland, Zuid-Korea, België, Hongarije en Roemenië.
Een geweldig moment was het om 4 talenten vanuit de net opgerichte Roemeense United by Music te mogen
presenteren. Hoe groot het talent is, bleek tijdens de shows. Nog nooit op een podium gestaan en slechts een uurtje
oefenen met Nederlandse begeleiding was geen enkel probleem om een het publiek volledig te overrompelen. Het
dak ging eraf.

Bijzonder is ook de samenwerking met de voetbalvereniging Sliedrecht. Alle teams voetballen 5 jaar in shirts met op
de borst United by Music. Naast deze uiting wordt door de VV Sliedrecht jaarlijks een bedrag gedoneerd aan United
by Music.
William Kamsteeg en Danielle van Akkeren bezochten het Special Music & Art Festival van de Special Olympics Korea.
In PeyongChang kregen ze workshops en optredens. De goede contacten leiden tot een afspraak om een
samenwerking aan te gaan met dit festival.
Optreden is een belangrijk doel voor United by Music en ieder optreden is een feestje, maar het optreden op 6 juni in
De Efteling zal nooit vergeten worden. Alle 3 de bands kregen de kans om op te treden tijdens een ASVZjubileumfeest
met alleen al 13.000 ASVZ-feestgangers. Het was een prachtige dag en het park liep door het
uitmuntende weer extra vol met internationale gasten, dagjesmensen en scholen.

Doelrealisatie
Het jaar 2019 was uitzonderlijk positief voor het doel van de stichting. De Efteling, de fantastische benefietweek, de
60 optredens en ruim 20 oefendagen hebben ruimschoots de muzikale talenten van de 35 deelnemers van United by
Music kunnen tonen. Het enthousiasme tijdens optredens verrast telkens het publiek. Zonder de inzet van veel
vrijwilligers zou dit alles niet mogelijk zijn en zij maken United by Music tot een hechte groep, waarbij oog hebben
voor de ander uitgangspunt is.

Toekomst
Vanuit China heeft Europa en de rest van de wereld begin 2020 veel last gekregen van het Corona-virus. Vanaf
halverwege maart 2020 zijn alle activiteiten in Nederland stopgezet om de verspreiding van het virus te remmen. Ook
de Gala Benefiet Week 2020 is geannuleerd. In hoeverre dit in 2020 verder gevolgen heeft, is momenteel nog
afwachten. Vooralsnog zijn alle activiteiten tot juni 2020 opgeschort. In de tweede helft 2020 hopen we alle
gebruikelijke oefendagen en optredens weer te kunnen organiseren. In maart 2020 zijn het kantoor, opslag en
oefenruimtes verhuisd naar Baanhoek 188 in Sliedrecht. Daarnaast is er nog een opslagruimte bij het Document
Center in Sliedrecht en een stalling van de podiumwagen bij Cerelia in Ridderkerk.
Het bestuur is volop bezig met het jubileumjaar en zoek tevens een goede invulling van de vacature binnen het
bestuur.

mei 2020
Joris van Wijngaarden
voorzitter stichting United by Music

Balans en exploitatierekening
De financiële verantwoording van United by Music 2019 vindt u in onderstaand rapport. Jaarbalans 2019

Jaarrekening 2019

[su_document url=”https://www.unitedbymusic.nl/wp-content/uploads/2020/01/jaarrekening-2019.pdf“]